2017 

2016

«Ұлттықжәнехалықаралықдамубастамаларыинституты» қоғамдыққоры 2014 жылдың 23 шілдесіндеөзініңекіжылдығынатапөтті.Біз өз іс-әрекетіміз туралы есеп шығарамыз.

Поделиться этим